Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Fotohoek, met handelsbenaming “De Fotohoek”, te Antwerpen. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en overeenkomsten met “De Fotohoek”.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen middels overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % met een minimum van 50€ en een intrest van 10% per jaar.

Bij niet tijdige betaling behoudt De Fotohoek zich het recht voor om alle prestaties op te schorten.

Bij verhuur van een photobooth dient de klant de photobooth na afloop van de huurtermijn terug aan De Fotohoek te leveren in onberispelijke staat. De klant heeft hiertoe een resultaatsverbintenis. De klant is verantwoordelijk voor alle risico’s, onder meer schade, diefstal, verlies door overmacht, brand en dergelijke meer.

Het is ten strengste verboden om de photobooth te verplaatsen, aangezien dit de werking kan belemmeren en ernstige schade kan veroorzaken. Tijdens het plaatsen zorgen we voor de juiste belichting en stemmen we de camera af op desbetreffende locatie. Tevens is het niet toegestaan om drank te plaatsen op het materiaal, de elektronica lijdt hierdoor permanente schade.

De Fotohoek is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werking van de photobooth (zowel hardware als software) die te wijten zijn aan externe factoren (onder meer en niet limitatief blikseminslag, stroomuitval of -storing, uittrekken van de photobooth door derden,..) of die te wijten zijn aan factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkproblemen, onontdekte fouten in de software,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (mogelijk alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. Voor voornoemde mogelijke tekortkomingen kan geen betaling worden ingehouden en is geen vergoeding door de Fotohoek verschuldigd.

De Fotohoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het succes op een evenement.

Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Bij aanvaarding van de offerte door de klant dient onmiddellijk een voorschot te worden betaald van 30% of anders vermeld op de offerte. Bij gebreke aan tijdige betaling van het voorschot behoudt De Fotohoek zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden lastens de klant te beschouwen. Na de betaling van de factuur ontvangt de klant alle foto’s alsook digitaal. We maken hierbij gebruik van een beveiligde link, zodat enkel de contactpersoon deze kan bekijken. Desbetreffende link blijft anderhalve maand geldig, zo heeft de klant voldoende tijd om deze te downloaden.

Bestellingen kunnen enkel worden geannuleerd mits betaling van een vergoeding van 30% van het geoffreerde bedrag alsmede van eventuele reeds verrichte prestaties.

De photobooth dient binnen te worden geplaatst, in een volledig droge ruimte of buiten, op een volledig droge afgeschutte en overdekte plaats gevrijwaard van alle weersomstandigheden en telkens op een stevige, harde, egale en waterdichte ondergrond. Indien zou blijken dat de klant geen ruimte als zodanig heeft voorzien, behoudt De Fotohoek zich het recht voor de photobooth niet te leveren waarbij de overeenkomst wordt beschouwd als van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden lastens de klant waarbij de klant een vergoeding verschuldigd is van 30% van het geoffreerde bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten dient te vergoeden. De klant garandeert aan De Fotohoek om de photobooth in een ruimte zoals hierboven beschreven te plaatsen. De Fotohoek heeft niet de plicht om dit te controleren. De Fotohoek behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beschouwen als ontbonden lastens de klant waarbij de klant een vergoeding van 30% van het geoffreerde bedrag verschuldigd is alsmede de reeds gemaakte kosten en eventuele hogere schade:
  • – ingeval van elke vorm van kennelijk onvermogen van de klant;
  • – indien de klant geen geschikte ruimte voor de photobooth heeft;
  • – indien de klant een verkeerd adres of moeilijk bereikbaar adres heeft opgegeven;
  • – indien een voorschot of factuur niet tijdig wordt betaald.

De Fotohoek wenst alle klanten de beste service te geven. Om deze aan te bieden neemt De Fotohoek de middelenverbintenis op zich om tijdens het evenement beschikbaar te zijn bij storingen. Storingen kunnen telefonisch worden gemeld op het nummer +32465005000 waarbij de Fotohoek zal trachten de klant te begeleiden om de storing op te lossen. Voor extra bijstand ter plaatse worden extra kosten in rekening gebracht met een minimum van 50,00 € en volgens het aantal kilometers en verplaatsingsuren en werkuren.

Eventuele klachten dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de drie dagen na levering.

Eventuele betwistingen van de factuur dienen te gebeuren binnen de drie dagen na verzending van de factuur via mail.

Bij betwisting is enkel Belgisch recht toepasselijk en zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.